logo
Vi administrerer alle typer ejendomme

Opsige bolig

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål skal du være opmærksom på følgende forhold

  • Opsigelse skal altid ske skriftligt. Dvs. pr. brev. Opsigelse via en almindelig email er ikke gyldig. Hvis du vil sende opsigelsen pr. mail skal du sende en mail med en indscannet kopi af det underskrevne brev.
  • Opsigelsen skal altid underskrives af alle personer der står på lejekontrakten. Også ægtefælle selvom denne ikke fremgår af kontrakten.
  • Opsigelsen skal være vores kontor i hænde senest den sidste hverdag i måneden indenfor kontorets åbningstider (ellers hæfter du/I for en ekstra måneds husleje).

Opsigelsen bedes venligst indeholde følgende oplysninger

  • Lejemålets adresse.
  • Jeres telefonnumre (bla. af hensyn til kontakt ved fremvisning for eventuelt nye lejere).
  • Hvis I ønsker en hurtigere genudlejning end opsigelsesvarslet (normalt 3 måneder), bedes ønsket genudlejningsdato oplyst.
  • Jeres nye adresse (hvis den allerede kendes), så vi kan sende afregning af depositum til jer når I er flyttet.