logo
Vi administrerer alle typer ejendomme

Samtykke vedr. brug af persondata

Samtykkeerklæring

Vedr. indsamling og behandling af persondata til oprettelse på et boligselskabs venteliste

I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at Domhusgaarden Ejendomsadministration på boligselskabets vegne indhenter og behandler persondata-oplysninger (herunder cpr-nummer) i forbindelse med administration af ventelisten og mit eventuelle efterfølgende lejeforhold. Mit samtykke indebærer tillige, at Domhusgaarden Ejendomsadministration kan opbevare de indhentede personoplysninger i boligadministrativ sammenhæng.

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mine persondata-oplysninger er, at boligselskabet har behov for at kunne identificere mig, dels grundet det løbende mellemværende mellem mig og boligselskabet men også af praktiske og administrative hensyn.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at boligselskabet benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke. Henvendelse herom skal ske til Domhusgaarden Ejendomsadministration, mail@domhusgaarden.dk

Jeg er indforstået med at en tilbagekaldelse af mit samtykke samtidig nødvendigvis medfører at jeg slettes fra boligselskabets venteliste og derved ikke kan tilbydes en bolig.

Jeg bekræfter ved min indmeldelse, at dette dokument er gennemlæst, forstået og accepteret.

Der indsamles og behandles følgende persondata

Navn, adresse, telefon, mail, cpr.nr, kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis